ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHO AppTeng - CRM Plus
 
Việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng nào ("Vật liệu ") có sẵn thông qua các trang web internet có thể truy cập tại AppTeng - CRM Plus (" Trang web ") bởi bất kỳ người dùng nào của Trang web (" Bạn "hoặc" Của bạn "sau đây) sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản sử dụng sau:
Trang web này được cung cấp bởi AppTeng - CRM Plus, một đối tác đang chờ đăng ký với Chính phủ Việt Nam và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc tải xuống Tài liệu từ Trang web, Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp Bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Bạn được AppTeng - CRM Plus yêu cầu không sử dụng Trang web hoặc tải xuống Tài liệu từ Trang web. Trang web này, bao gồm tất cả các Tài liệu hiện có (không bao gồm bất kỳ tài liệu nào hiện hành của bên thứ ba), là tài sản của AppTeng - CRM Plus và có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản hiệp ước. Theo đây, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên toàn thế giới khi Bạn sử dụng Trang Web này và để ngăn chặn bất kỳ sự sao chép trái phép nào của Tài liệu. AppTeng - CRM Plus không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào đối với bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào.
AppTeng - CRM Plus có mối quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng, nhà cung cấp, chính phủ và những người khác. Để thuận tiện và đơn giản, các từ như liên doanh, hợp tác và đối tác được sử dụng để chỉ các mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các hoạt động và lợi ích chung và những từ đó có thể không chỉ các mối quan hệ pháp lý chính xác.
 
GIẤY PHÉP CÓ GIỚI HẠN:
 
Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản Sử dụng này, AppTeng - CRM Plus cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn để truy cập, sử dụng và hiển thị Trang web này và các Tài liệu trên đó. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của Trang Web theo bất kỳ cách nào. Trừ khi có quy định khác, Trang Web được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của Bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web này.
 
NỘI DUNG BÊN THỨ BA
 
Trang web cung cấp thông tin của các bên thứ ba có sẵn, bao gồm các bài báo, báo cáo của nhà phân tích, báo cáo tin tức và thông tin công ty, bao gồm bất kỳ cơ quan quản lý nào, nội dung được cấp phép theo Nội dung được cấp phép theo Giấy phép Ghi công Creative Commons và dữ liệu khác từ các nguồn bên ngoài ("Nội dung của bên thứ ba"). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung của bên thứ ba không được tạo hoặc xác nhận bởi AppTeng - CRM Plus. Việc cung cấp Nội dung của bên thứ ba chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không cấu thành khuyến nghị hoặc xúi giục mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc cổ phiếu nào hoặc để thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư hoặc quyết định đầu tư nào khác. Ngoài ra, Nội dung của bên thứ ba không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về thuế, pháp lý hoặc đầu tư. Bạn thừa nhận rằng Nội dung của bên thứ ba cung cấp cho Bạn được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không có đảm bảo nào được thực hiện bởi AppTeng - CRM Plus hoặc các nhà cung cấp Nội dung của bên thứ ba về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của nó. Bạn đồng ý không giữ AppTeng - CRM Plus, bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Trang web hoặc bất kỳ nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định đầu tư hoặc giao dịch nào khác mà Bạn có thể thực hiện dựa trên việc Bạn dựa vào hoặc sử dụng dữ liệu đó, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc cung cấp Nội dung của Bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì
Bằng cách sử dụng bất kỳ Nội dung nào của Bên thứ ba, Bạn có thể rời Trang web này và được dẫn đến một trang web bên ngoài, hoặc đến một trang web được duy trì bởi một tổ chức không phải là AppTeng - CRM Plus. Nếu Bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào như vậy, Bạn tự chịu rủi ro và Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ để đề phòng vi rút hoặc bất kỳ phần tử phá hoại nào khác. AppTeng - CRM Plus không bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến và không xác nhận, bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc thông tin xuất hiện trên đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trên đó. Các liên kết không ngụ ý rằng AppTeng - CRM Plus hoặc Trang web này tài trợ, xác nhận, được liên kết hoặc liên kết với hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng hoặc biểu tượng bản quyền nào được hiển thị hoặc có thể truy cập thông qua các liên kết hoặc bất kỳ trang web được liên kết được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng hoặc biểu tượng bản quyền nào của AppTeng - CRM Plus hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của AppTeng - CRM Plus. Theo đây, bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng các trang được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của AppTeng - CRM Plus và AppTeng - CRM Plus không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web như vậy. AppTeng - CRM Plus không chịu trách nhiệm về webcasting hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ trang web được liên kết nào. AppTeng - CRM Plus chỉ cung cấp các liên kết này cho Bạn như một sự tiện lợi và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào sẽ không được hiểu là ngụ ý xác nhận bởi AppTeng - CRM Plus theo bất kỳ cách thức nào của trang web.
 
 
KHÔNG BẢO ĐẢM
TRANG WEB NÀY, THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB VÀ BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO CÓ TRÊN TRANG WEB NÀY, ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, BẢO ĐẢM CÓ KHẢ NĂNG LINH HOẠT, KHÔNG VI PHẠM HOẶC PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA. KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TIẾT KIỆM TỐT NHẤT FROIDEN, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC FROIDEN RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ VIRUS MÁY TÍNH NÀO. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
 
GIỚI HẠN THIỆT HẠI:
 
TRONG KHÔNG BAO GIỜ NÀO SẼ XẢY RA HOẶC BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CỦA NÓ HOẶC NGƯỜI LIÊN QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC KHÁC (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MỌI LỢI NHUẬN MẤT, LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP, MẤT THÔNG TIN HOẶC CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỮ LIỆU KHÁC VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN) CÓ LIÊN QUAN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO, NGAY CẢ NẾU FROIDEN ĐƯỢC TƯ VẤN RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY.
 
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI:
 
TRANG WEB CÓ THỂ CHỨA KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ HÌNH ẢNH VÀ CỤM CÁC LỖI. FROIDEN TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO CẬP NHẬT TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY. FROIDEN KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA TÀI LIỆU HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ Ý KIẾN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ HOẶC PHÂN PHỐI QUA TRANG WEB. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẤT KỲ SỰ TIN CẬY NÀO VỀ MỌI Ý KIẾN, LỜI KHUYÊN, BÁO CÁO, NHIỆM VỤ HOẶC THÔNG TIN SẼ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. FROIDEN BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA NÓ, ĐỂ SỬA BẤT KỲ LỖI HOẶC SỨ MỆNH NÀO TRONG BẤT KỲ CỔNG NÀO CỦA TRANG WEB. FROIDEN CÓ THỂ THỰC HIỆN BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO KHÁC ĐỐI VỚI TRANG WEB, TÀI LIỆU VÀ SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH VỤ HOẶC GIÁ (NẾU CÓ) ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TRANG WEB BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. TRANG WEB NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG NÊN ĐƯỢC coi là TƯ VẤN KỸ THUẬT CỦA BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO.
SỬ DỤNG KHÔNG RÕ RÀNG VÀ / HOẶC CẤM SỬ DỤNG TRANG WEB
Như một điều kiện để Bạn sử dụng Trang Web, Bạn không được sử dụng Trang Web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều khoản Sử dụng. Bạn không được sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ AppTeng - CRM Plus nào hoặc (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ AppTeng - CRM Plus nào hoặc can thiệp vào việc sử dụng của bất kỳ bên nào khác và được hưởng bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Trang Web. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ AppTeng - CRM Plus nào hoặc bất kỳ dịch vụ nào được liên kết với Trang web, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ các phương tiện khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ Tài liệu hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp có chủ đích trên Trang Web.
 
BỒI THƯỜNG:
Bạn đồng ý bồi thường và giữ AppTeng - CRM Plus vô hại, các công ty con và chi nhánh của nó khỏi bất kỳ khiếu nại, chi phí, chi phí, phán quyết hoặc mất mát khác liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang Web này theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, bất kỳ hành động nào Bạn thực hiện vi phạm các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng này và chống lại bất kỳ luật hiện hành nào.
 
THAY ĐỔI:
 
AppTeng - CRM Plus dự trữ có toàn quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ lúc nào. Các thay đổi trong Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực khi thông báo về sự thay đổi đó được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này được đăng sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. AppTeng - CRM Plus có thể chấm dứt, thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web, bao gồm cả tính khả dụng của (các) tính năng của Trang web, bất kỳ lúc nào. AppTeng - CRM Plus cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của Bạn vào các phần nhất định hoặc tất cả Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Theo đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng AppTeng - CRM Plus có thể chấm dứt ủy quyền, quyền và giấy phép được cung cấp ở trên vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình và khi chấm dứt đó; Bạn sẽ ngay lập tức tiêu hủy tất cả các Tài liệu.
 
 
NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ VÀ LỰA CHỌN LUẬT PHÁP:
 
Trang web này được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi AppTeng - CRM Plus từ bên trong Việt Nam. AppTeng - CRM Plus không tuyên bố rằng Tài liệu trên Trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại bất kỳ (các) địa điểm nào khác bên ngoài Việt Nam. Mọi truy cập vào Trang Web này từ các vùng lãnh thổ mà nội dung của họ là bất hợp pháp đều bị cấm. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc xuất khẩu Tài liệu vi phạm bất kỳ luật và quy định xuất khẩu hiện hành nào. Nếu Bạn truy cập Trang web này từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật địa phương.
Các Điều khoản Sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, Điều khoản Sử dụng cho AppTeng - CRM Plus .biz
Việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng nào ("Vật liệu") có sẵn thông qua các trang web internet có thể truy cập tại AppTeng - CRM Plus.com ("Trang web") bởi bất kỳ người dùng nào của Trang web ("Bạn" hoặc "Của bạn" sau đây) sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản sử dụng sau:
Trang web này được cung cấp bởi AppTeng - CRM Plus, một đối tác đang chờ đăng ký với Chính phủ Việt Nam, và sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc tải xuống Tài liệu từ Trang web, Bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp Bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, Bạn được AppTeng - CRM Plus yêu cầu không sử dụng Trang web hoặc tải xuống Tài liệu từ Trang web. Trang web này, bao gồm tất cả các Tài liệu hiện có (không bao gồm bất kỳ tài liệu nào hiện hành của bên thứ ba), là tài sản của AppTeng - CRM Plus và có bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản hiệp ước. Theo đây, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật bản quyền trên toàn thế giới khi Bạn sử dụng Trang Web này và để ngăn chặn bất kỳ sự sao chép trái phép nào của Tài liệu. AppTeng - CRM Plus không cấp bất kỳ quyền rõ ràng hay ngụ ý nào đối với bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc thông tin bí mật thương mại nào.
AppTeng - CRM Plus có mối quan hệ kinh doanh với nhiều khách hàng, nhà cung cấp, chính phủ và những người khác. Để thuận tiện và đơn giản, các từ như liên doanh, hợp tác và đối tác được sử dụng để chỉ các mối quan hệ kinh doanh liên quan đến các hoạt động và lợi ích chung và những từ đó có thể không chỉ các mối quan hệ pháp lý chính xác.
 
GIẤY PHÉP CÓ GIỚI HẠN:
 
Theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong Điều khoản Sử dụng này, AppTeng - CRM Plus cấp cho Bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có giới hạn đối với truy cập, sử dụng và hiển thị Trang Web này và các Tài liệu trên đó. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của Trang Web theo bất kỳ cách nào. Trừ khi có quy định khác, Trang Web được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của Bạn. Bạn không được sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, trình diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web này.
 
NỘI DUNG BÊN THỨ BA
 
Trang web tạo thông tin của các bên thứ ba có sẵn, bao gồm các bài báo, báo cáo của nhà phân tích, báo cáo tin tức và thông tin công ty, bao gồm bất kỳ cơ quan quản lý nào, nội dung được cấp phép theo Nội dung được cấp phép theo Giấy phép Ghi công Creative Commons và dữ liệu khác từ các nguồn bên ngoài ("Nội dung của bên thứ ba"). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung của bên thứ ba không được tạo hoặc xác nhận bởi AppTeng - CRM Plus. Việc cung cấp Nội dung của bên thứ ba chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không cấu thành khuyến nghị hoặc xúi giục mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán hoặc cổ phiếu nào hoặc để thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư hoặc quyết định đầu tư nào khác. Ngoài ra, Nội dung của bên thứ ba không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về thuế, pháp lý hoặc đầu tư. Bạn thừa nhận rằng Nội dung của bên thứ ba cung cấp cho Bạn được lấy từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không có đảm bảo nào được thực hiện bởi AppTeng - CRM Plus hoặc các nhà cung cấp Nội dung của bên thứ ba về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của nó. Bạn đồng ý không giữ AppTeng - CRM Plus, bất kỳ doanh nghiệp nào cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua Trang web hoặc bất kỳ nhà cung cấp Nội dung bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định đầu tư hoặc giao dịch nào khác mà Bạn có thể thực hiện dựa trên việc Bạn dựa vào hoặc sử dụng dữ liệu đó, hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do sự chậm trễ hoặc gián đoạn trong việc cung cấp Nội dung của Bên thứ ba vì bất kỳ lý do gì
Bằng cách sử dụng bất kỳ Nội dung nào của Bên thứ ba, Bạn có thể rời Trang web này và được dẫn đến một trang web bên ngoài, hoặc đến một trang web được duy trì bởi một tổ chức không phải là AppTeng - CRM Plus. Nếu Bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào như vậy, Bạn tự chịu rủi ro và Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ để đề phòng vi rút hoặc bất kỳ phần tử phá hoại nào khác. AppTeng - CRM Plus không bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến và không xác nhận bất kỳ trang web nào được liên kết hoặc thông tin xuất hiện trên đó hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mô tả trên đó. Các liên kết không ngụ ý rằng AppTeng - CRM Plus hoặc Trang web này tài trợ, xác nhận, được liên kết hoặc liên kết với hoặc được ủy quyền hợp pháp để sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng hoặc biểu tượng bản quyền nào được hiển thị hoặc có thể truy cập thông qua các liên kết hoặc bất kỳ trang web được liên kết được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng hoặc biểu tượng bản quyền nào của AppTeng - CRM Plus hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của AppTeng - CRM Plus. Theo đây, bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng các trang được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của AppTeng - CRM Plus và AppTeng - CRM Plus không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có trong trang được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với các trang web như vậy. AppTeng - CRM Plus không chịu trách nhiệm về webcasting hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào khác nhận được từ bất kỳ trang web được liên kết nào. AppTeng - CRM Plus chỉ cung cấp các liên kết này cho Bạn như một sự tiện lợi và việc đưa vào bất kỳ liên kết nào sẽ không được hiểu là ngụ ý xác nhận bởi AppTeng - CRM Plus theo bất kỳ cách thức nào của trang web.
 
KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM
 
TRANG WEB NÀY, THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB VÀ BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO CÓ SN TRÊN TRANG WEB, ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG NÀO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA. KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ TIẾT KIỆM TỐT NHẤT FROIDEN, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC FROIDEN RẰNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG CÓ BẤT KỲ VIRUS MÁY TÍNH NÀO. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ VẬY CÁC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
GIỚI HẠN THIỆT HẠI:
TRONG KHÔNG BAO GIỜ NÀO SẼ XẢY RA HOẶC BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CỦA NÓ HOẶC NGƯỜI LIÊN QUAN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, ẤN ĐỘ, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ HOẶC KHÁC (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MỌI LỢI NHUẬN MẤT, LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP, MẤT THÔNG TIN HOẶC CHƯƠNG TRÌNH HOẶC DỮ LIỆU KHÁC VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA BẠN) CÓ LIÊN QUAN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB ĐƯỢC LIÊN KẾT NÀO, NGAY CẢ NẾU FROIDEN ĐƯỢC TƯ VẤN RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÀY.
 
TỪ CHỐI:
 
TRANG WEB CÓ THỂ CHỨA CÁC LỖI KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ CÁC LỖI TIÊU BIỂU VÀ LÃO HÓA. FROIDEN TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẤT KỲ NGHĨA VỤ NÀO CẬP NHẬT TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO TRÊN TRANG WEB NÀY. FROIDEN KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC ĐẦY ĐỦ CỦA TÀI LIỆU HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ Ý KIẾN, Ý KIẾN, TUYÊN BỐ HOẶC THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ HOẶC PHÂN PHỐI QUA TRANG WEB. BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẤT KỲ SỰ TIN CẬY NÀO VỀ MỌI Ý KIẾN, LỜI KHUYÊN, BÁO CÁO, NHIỆM VỤ HOẶC THÔNG TIN SẼ LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. FROIDEN BẢO LƯU QUYỀN, TRONG QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA NÓ, ĐỂ SỬA BẤT KỲ LỖI HOẶC SỨ MỆNH NÀO TRONG BẤT KỲ CỔNG NÀO CỦA TRANG WEB. FROIDEN CÓ THỂ THỰC HIỆN BẤT KỲ THAY ĐỔI NÀO KHÁC ĐỐI VỚI TRANG WEB, TÀI LIỆU VÀ SẢN PHẨM, CHƯƠNG TRÌNH, DỊCH VỤ HOẶC GIÁ (NẾU CÓ) ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG TRANG WEB BẤT CỨ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO. TRANG WEB NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN VÀ KHÔNG NÊN ĐƯỢC coi là TƯ VẤN KỸ THUẬT CỦA BẤT KỲ NGƯỜI QUẢN LÝ NÀO.
SỬ DỤNG KHÔNG RÕ RÀNG VÀ / HOẶC CẤM CỦA TRANG WEB
Như một điều kiện để Bạn sử dụng Trang Web, Bạn sẽ không sử dụng Trang Web cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều khoản Sử dụng. Bạn không được sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ AppTeng - CRM Plus nào hoặc (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ AppTeng - CRM Plus nào hoặc can thiệp vào việc sử dụng của bất kỳ bên nào khác và được hưởng bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Trang Web. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ AppTeng - CRM Plus nào hoặc bất kỳ dịch vụ nào được liên kết với Trang web, thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ các phương tiện khác. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất kỳ thành phần hoặc thông tin nào không được cung cấp có chủ đích trên Trang Web bằng bất kỳ phương tiện nào.
 
BỒI THƯỜNG:
 
Bạn đồng ý bồi thường và giữ AppTeng - CRM Plus vô hại, các công ty con và chi nhánh của nó khỏi mọi khiếu nại, chi phí, chi phí, phán quyết hoặc mất mát khác liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang Web này theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, bất kỳ hành động nào Bạn thực hiện vi phạm các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng này và chống lại bất kỳ luật hiện hành nào.
 
THAY ĐỔI:
 
AppTeng - CRM Plus dự trữ có toàn quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ lúc nào. Các thay đổi trong Điều khoản sử dụng này sẽ có hiệu lực khi thông báo về sự thay đổi đó được đăng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này được đăng sẽ được coi là chấp nhận những thay đổi đó. AppTeng - CRM Plus có thể chấm dứt, thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng bất kỳ khía cạnh nào của Trang web, bao gồm cả tính khả dụng của (các) tính năng của Trang web, bất kỳ lúc nào. AppTeng - CRM Plus cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của Bạn vào các phần nhất định hoặc tất cả Trang web mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Theo đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng AppTeng - CRM Plus có thể chấm dứt ủy quyền, quyền và giấy phép được cung cấp ở trên vào bất kỳ thời điểm nào theo quyết định riêng của mình và khi chấm dứt đó; Bạn sẽ ngay lập tức tiêu hủy tất cả Tài liệu.
 
NGƯỜI DÙNG QUỐC TẾ VÀ LỰA CHỌN LUẬT: 
 
Trang web này được kiểm soát, vận hành và quản lý bởi AppTeng - CRM Plus từ bên trong Việt Nam. AppTeng - CRM Plus không tuyên bố rằng Tài liệu trên Trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng tại bất kỳ (các) địa điểm nào khác bên ngoài Việt Nam. Mọi truy cập vào Trang Web này từ các vùng lãnh thổ mà nội dung của họ là bất hợp pháp đều bị cấm. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc xuất khẩu Tài liệu vi phạm bất kỳ luật và quy định xuất khẩu hiện hành nào. Nếu Bạn truy cập Trang web này từ một địa điểm bên ngoài Việt Nam, Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật địa phương.
Các Điều khoản Sử dụng này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam mà không ảnh hưởng đến xung đột luật điều khoản. Bạn đồng ý rằng (các) tòa án thích hợp ở TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh theo Điều khoản Sử dụng này và Bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân trong diễn đàn đó.
Các Điều khoản này của Việc sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa AppTeng - CRM Plus và Bạn đối với việc Bạn sử dụng Trang web. Bất kỳ khiếu nại nào Bạn có thể có liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang Web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm kể từ khi gây ra hành động. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng trái với pháp luật thì (các) điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi Điều khoản sử dụng này và các điều khoản còn lại khác của Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn còn có đầy đủ lực lượng và hiệu lực. mà không ảnh hưởng đến xung đột của các quy định pháp luật. Bạn đồng ý rằng (các) tòa án thích hợp ở TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh theo Điều khoản Sử dụng này và Bạn đồng ý với quyền tài phán cá nhân trong diễn đàn đó.
Các Điều khoản này của Việc sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa AppTeng - CRM Plus và Bạn đối với việc Bạn sử dụng Trang web. Bất kỳ khiếu nại nào Bạn có thể có liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang Web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm kể từ khi gây ra hành động. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng trái với pháp luật thì (các) điều khoản đó sẽ bị cắt khỏi Điều khoản sử dụng này và các điều khoản còn lại khác của Điều khoản sử dụng này sẽ vẫn còn có hiệu lực đầy đủ.

Quản lý kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

Đừng ngần ngại, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi để thực hiện số hoá toàn diện doanh nghiệp của bạn.